Privacy policy en disclaimer

Privacy Policy

Privacyverklaring

RijplatenKosten.nl bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan RijplatenKosten.nl worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen en doorgezonden naar leveranciers van rijplaten en/of draglineschotten. Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

Internetsites van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op RijplatenKosten.nl zijn verbonden.

Cookies

Bij het gebruik van RijplatenKosten.nl kan door RijplatenKosten.nl en derden cookies worden geplaatst. Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van RijplatenKosten.nl wordt meegestuurd en door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies laten toe dat voorkeuren bij herhaald bezoek worden herkend. Cookies zijn gekoppeld aan de webbrowser op de computer waarmee u RijplatenKosten.nl bezoekt.

Cookies van derden

RijplatenKosten.nl maakt o.a. gebruik van Google Analytics en Google AdSense, diensten van Google Inc (Google). Google Analytics en Google AdSense gebruiken cookies. De door de cookie aangemaakte informatie (geen naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over het gebruik van deze website (inclusief IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om het gebruik van de website te analyseren, advertenties weer te geven over goederen en services waarin wellicht interesse is (afmelden), om reports over de website-activiteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval het IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen.Disclaimer

Aansprakelijkheid

RijplatenKosten.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. RijplatenKosten.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

RijplatenKosten.nl garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door RijplatenKosten.nl gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden

Indien op RijplatenKosten.nl links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor RijplatenKosten.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. RijplatenKosten.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat RijplatenKosten.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht

De op RijplatenKosten.nl gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van RijplatenKosten.nl. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar.Wijzigingen Privacy Verklaring en Disclaimer

RijplatenKosten.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring en Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring en Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.